B10-B_DE

AUSDREHEN | Fertigbearbeitung | 564

Zubehör | Ersatzteile Schrauben | Batteriefachdeckel | Batterien

A

1

4

B

2

C

3

D

Best.-Nr.

3 Batteriefach deckel

Feindreh- werkzeug

1 Senkschraube

Bedien schlüssel

2 Klemmschraube

Bedien schlüssel

Bedien- schlüssel

4 Dichtring

Batterie*

215338 215462 215462 215462 215462 215462

115505 315943 515178 515178 515178 515178

501016 501016 501016 501016 501016 501016

415895 415895 415895 415895 415895 415895

415896 415896 415896 415896 415896 415896

564034 564045 564046 564047 564048 564049

T15 / H T20 / H T20 / H T20 / H T20 / H T20 / H

s3 / B s4 / B s4 / B s4 / B s4 / B s4 / B

T20 / H T20 / H T20 / H T20 / H T20 / H T20 / H

E

F

*Beide Batterien wechseln

G

H

I

J

K

L

M

B10-M: 12-1 3

B10: vi-vii

Referenz B10-B: 1

19.5-22 22-11

40-22 50-28 63-36 80-36 100-56

25-14 32-18

www.alliedmachine.com | +49 (0) 7022 408-0 | info@wohlhaupter.com

B10-B: 21

INDEX

Made with FlippingBook Annual report maker